logo
 
Home
Home – Simplified Chinese

Introduction

学而时习之、不亦说乎。有朋自远方来、不亦乐乎。人不知而不愠、不亦君子乎。

巧言令色、鲜矣仁。

主忠信。毋友不如己者。过,则勿惮改