logo
 
Home
Home – Traditional Chinese

Introduction

學而時習之、不亦說乎。有朋自遠方來、不亦樂乎。人不知而不慍、不亦君子乎。

巧言令色、鮮矣仁。

主忠信。毋友不如己者。過,則勿憚改